บริษัท กรีนเทอมินัล จำกัด (Green Terminal Company Limited) เป็นหนึ่งในบริษัทผู้จัดหาและจำหน่ายเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตเพื่อป้อนให้กับโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งเชื้อเพลิงแข็งและเหลว อาทิ กะลาปาล์ม ถ่านหิน ไม้สับ วู้ดเพลเลท น้ำมันเตาทดแทน ฯลฯ โดยมุ่งตอบสนองความต้องการด้านพลังงานผ่านกระบวนการสรรหาและคัดเลือกเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ผลิตในภาคอุตสาหกรรมทั่วประเทศ


ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจในการจัดหาและจำหน่ายเชื้อเพลิงให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในหลากหลายกลุ่มฯ อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ กลุ่มผู้ผลิตเท็กไทซ์ และกลุ่มโลหะอุตสาหกรรม


https://youtu.be/H4E_8He2Ex8

wood pellet

ไม้อัดแท่ง เชื้อเพลิงที่ผลิตจากของเหลือจากภาคเกษตรกรรม โดยการนำวัสดุมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด อีกทั้งยังได้พลังงานเชื้อเพลิงที่มีความสะอาด ให้ค่าความร้อนสูง จัดเก็บได้ง่าย