บริษัท กรีนเทอมินัล จำกัด (Green Terminal Company Limited) เป็นหนึ่งในผู้ผลิต ผู้จัดหาและจำหน่ายเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตเพื่อป้อนให้กับโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งเชื้อเพลิงแข็งและเหลว อาทิ กะลาปาล์ม ถ่านหิน ไบโอแมส วู้ดเพลเลท น้ำมันเตาทดแทน ฯลฯ โดยมุ่งตอบสนองความต้องการด้านพลังงานผ่านกระบวนการสรรหาและคัดเลือกเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานในระดับอุตสาหกรรม ส่งมอบให้แก่โรงงานผู้ผลิตในภาคอุตสาหกรรมทั่วประเทศ

 

สำหรับงานบริการด้านโลจิสติกส์และการขนส่ง บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาและนำระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และการขนส่งที่ได้มาตรฐานและทันสมัยมาใช้ในการควบคุมปริมาณสินค้า การดูแลคุณภาพสินค้า และการติดตามการจัดส่ง เพื่อให้สินค้าถูกจัดส่งถึงผู้รับอย่างถูกต้อง และตรงตามกำหนดเวลา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีบริการตรวจวัดประสิทธิภาพและให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมพลังงานสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้ประกอบการใช้พลังงานที่มีอยู่ได้อย่างถูกต้อง คุ้มค่า และได้ประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ ก็เพื่อพันธกิจสำคัญในการสร้างบริการอันเป็นเลิศแก่คู่ค้าของบริษัทฯ ทุกราย

 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจในการจัดหาและจำหน่ายเชื้อเพลิงให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในหลากหลายกลุ่มฯ อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ กลุ่มผู้ผลิตเท็กไทซ์ และกลุ่มโลหะอุตสาหกรรม

 

ปณิธานที่แน่วแน่ของบริษัทฯ คือการสร้างองค์กรให้เป็นผู้นำด้านพลังงานแบบครบวงจรสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม รวมถึงบริการที่ดีเลิศและมีคุณภาพ โดยมุ่งจัดหาและจำหน่ายเชื้อเพลิงคุณภาพส่งมอบให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อให้อุตสาหกรรมของประเทศก้าวต่อไปในอนาคตอย่างไม่หยุดยั้ง

 

ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท (ไทย) : บริษัท กรีนเทอมินัล จำกัด
ชื่อบริษัท (อังกฤษ) : Green Terminal Company Limited
ทะเบียนการค้า/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105555051882
สำนักงานใหญ่ (ที่อยู่) : 100 ถนนคุ้มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทรศัพท์ : 0-2346-6737-8
โทรสาร : 0-2346-6735-6
เว็บไซต์ : www.GreenTerminal.co.th 
โซเชียลมีเดีย : Facebook | Twitter | Youtube