คลิปวิดีโอ

ลานกองเก็บกะลาปาล์ม (Palm kernel shell) ในโรงปรับสภาพสินค้าของกรีนเทอมินัล