คลิปวิดีโอ

เครื่องร่อนและคัดแยกสิ่งปลอมปนในกะลาปาล์มที่โรงปรับสภาพสินค้าของกรีนเทอมินัล