คลิปวิดีโอ

โรงปรับสภาพสินค้าและคลังจัดเก็บเชื้อเพลิงชีวมวลของกรีนเทอมินัล