คลิปวิดีโอ

การร่อนกะลาปาล์มและคัดคุณภาพที่โรงปรับสภาพสินค้าของกรีนเทอมินัล