ใบสมัครงาน

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและตามจริง เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองในการพิจารณาของบริษัทฯ

เจ้าหน้าที่ควบคุมขนส่ง 05/2565-05/2565

กรุณาตรวจทานใบสมัครของท่านให้เรียบร้อยก่อนกดส่ง และทางบริษัทฯ จะไม่พิจารณาการกดส่งใบสมัครซ้ำ