คลิปวิดีโอ

การตั้งกองสูงกะลาปาล์มในโรงปรับสภาพสินค้าของกรีนเทอมินัล