บริษัท กรีนเทอมินัล จำกัด (Green Terminal Company Limited) เป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิต ผู้จัดหาและจำหน่ายเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตเพื่อป้อนให้กับโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งเชื้อเพลิงแข็งและเหลว อาทิ กะลาปาล์ม ถ่านหิน ไม้สับ วู้ดเพลเลท น้ำมันเตาทดแทน ฯลฯ โดยมุ่งตอบสนองความต้องการด้านพลังงานผ่านกระบวนการสรรหาและคัดเลือกเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ผลิตในภาคอุตสาหกรรมทั่วประเทศ


ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจในการจัดหาและจำหน่ายเชื้อเพลิงให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในหลากหลายกลุ่มฯ อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ กลุ่มผู้ผลิตเท็กไทซ์ และกลุ่มโลหะอุตสาหกรรม